1. Titularitat i finalitat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit al lloc web de titularitat de la societat mercantil andorrana SERRALLERIA INDUSTRIAL EL PORTUGUÉS (en el successiu, “SIEP”), domiciliada a Av. Joan Martí, 128, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb correu electrònic de contacte info@siepandorra.com i número de telèfon de contacte +376 731 590, inscrita al registre de societats amb número 10131, i amb número de registre tributari L-705280-E.

SIEP és una empresa del món de la serralleria, del vidre, les persianes, el treball de l’alumini-PVC i el ferro.

El domini d’Internet www.siepandorra.ad, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de SIEP.

Aquest lloc web va ser creat el mes de novembre del 2014 per oferir informació acurada i actualitzada de les activitats de l’empresa, i està composat per un portal principal i pàgines web que el complementen.

 

  1. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, dels termes i condicions particulars que s’apliquen a alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest lloc web -els quals es complementen amb els establerts en aquest avís legal-, així com dels termes i condicions establerts en la política de privadesa que apareix en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

 

  1. Reserva de la facultat de modificació d’aquest lloc web, i dels termes i condicions per al seu ús

SIEP es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions de la configuració i presentació d’aquest lloc web, així com dels continguts inclosos en aquest.

Tanmateix, SIEP es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, SIEP recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

 

  1. Accés gratuït a aquest lloc web i registre d’usuaris

Accés gratuït

L’accés a aquest lloc web, i la seva utilització, són gratuïts.

Registre d’usuaris

En cas que, per a l’accés a determinats serveis que s’ofereixen en aquest lloc web sigui necessari que els usuaris s’enregistrin, el registre que correspongui es farà en la forma que s’indiqui en els termes i condicions particulars establerts per al servei de què es tracti. En tals supòsits, les dades de caràcter personal que SIEP reculli, estaran sotmeses als termes i condicions de la política de privadesa establerta en aquest lloc web.

 

  1. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les obres, les fotografies, i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per SIEP:

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per SIEP són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de SIEP o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències d’ús o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que SIEP o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències d’ús o autoritzacions per escrit.

Per tant, SIEP es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web en cas que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a SIEP mitjançant l’adreça de correu electrònic info@siepandorra.com, per tal que SIEP pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

 

  1. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

SIEP no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

Altres:

SIEP no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

SIEP no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

 

  1. Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser a la pàgina principal, tot i estant prohibits els enllaços profunds, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers, excepte que SIEP ho autoritzi bé indicant-ho o permetent-ho expressament respecte a determinats continguts –per exemple, mitjançant les opcions que els continguts s’enviïn per correu electrònic o es comparteixin en xarxes socials– o hagi atorgat les llicències o autoritzacions escrites a l’efecte.

Tanmateix, SIEP prohibeix la creació d’enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

 

  1. Dret d’exclusió

SIEP es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

 

  1. Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d’on els usuaris accedeixin a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre data i hora de l’entrada dels usuaris en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats pels usuaris, permetent així millorar la qualitat i seguretat del lloc web.

Concretament, SIEP utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu, no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les cookies implantades en el seu dispositiu des d’altres servidors. La informació que SIEP analitza fent ús de les cookies és la direcció de protocol d’internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i versió del seu navegador, sistema operatiu i plataforma utilitzada per a la connexió, i la data i l’hora d’aquesta activitat.

Els usuaris poden impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador, tot i que SIEP els adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquesta.

 

  1. Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

Darrera actualització: 08 de març del 2019